Kerntaken

Het hoofddoel van het samenwerkingsverband is het faciliteren van dagboekstudies voor en door wetenschappelijke onderzoekers en behandelaren. Het iLab heeft zes kerntaken:

  •  Instrumentatievoorziening. Het iLab draagt zorg voor de uitleen van apparatuur (o.a.Smartphones, accelerometers, bloeddrukmeters en laptops) en het beheer van twee onderzoeksruimten. Dit alles wordt georganiseerd via de interne website. NB Deze voorzieningen kunnen ook gebruikt worden voor niet-idiografisch onderzoek binnen het UCP
  • Communicatie. Om de informatie-uitwisseling aangaande dagboekstudies tussen onderzoekers en behandelaren te bevorderen verschijnen diverse nieuwsbrieven en wordt twee keer per jaar een onderzoekbijeenkomst georganiseerd.
  • Statistische ondersteuning. Op de interne website zijn artikelen en instructievideo’s over diverse statistische analysetechnieken te vinden. NB: deze informatie is niet noodzakelijk het nieuwste van het nieuwste aangezien ontwikkelingen in dit veld snel gaan. Verder kan het iLab worden geconsulteerd voor advies bij analyse van dagboekdata.
  • Bibliotheek. Op de interne website is verder uitgebreide informatie over lopende en afgeronde idiografische studies te vinden. Hieronder vallen ook bijvoorbeeld een handleiding voor het schrijven van METc-protocollen voor idiografische onderzoeken, de protocollen en achtergrondinformatie over idiografische variabelen.
  • Kennisontwikkeling. Tot slot heeft het iLab de taak om hiaten in kennis wat betreft dagboekstudies in kaart te brengen en nieuwe kennis te ontwikkelen door middel van het opstarten van AIO en/of studentenprojecten.
  • iLab-module. Tot slot is het doel om een transdiagnostische module te ontwikkelen en deze te implementeren voor alle nieuwe patiënten. Deze heeft als doel om aanvullende informatie te verschaffen voor de diagnostiek, en daarnaast additionele gegevens voor wetenschappelijk onderzoek te genereren.
  • puzzel